STATUT | STATUTE

5- PATRIMONIUL ASOCIATIEI. CATEGORIILE DE RESURSE
PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI
5.1 - Patrimoniul initial al asociatiei ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR'^este in cuantum
de 350 (treisutecincizei) lei.
5.2 - Patrimoniul asociatiei ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR" este distinct de eel al
membrilor sai si este constituit:
din taxa de inscriere,
din cotizatiile anuale ale membrilor,
dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in
conditiile legale,
dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie,
veniturile realizate din activitati economice directe,
donatii, sponsorizari sau legate,
alte venituri prevazute de lege.
Veniturile Asociatiei se folosesc pentru fmantarea activitatilor necesare realizarii scopului acesteia.
5.3 - Taxa de inscriere si cuantumul cotizatiilor ce trebuie platite de catre membrii
asociati sunt stabilite de catre Adunarea Generala.
5.4 - Membrii fondatori sunt scutiti de obligatia de plata a taxei de inscriere.
5.5- Asociatia ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR" poate contracta credite in limitele
stabilite de Adunarea Generala.
5.6- Asociatia ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR" efectueaza incasari si plati prin
casieria proprie si prin conturile deschise la band.
5.7 - Activitatea economico-financiara a asociatiei ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR"
se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
5.8 - Asociatia ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR" poate infiinta societati comerciale.
5.9 - Asociatia poate desfasura, fara a se limita la acestea, urmatoarele activitati
economice directe, cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul organizatiei:
- editarea cartilor (cod CAEN: 2211);
- editarea revistelor si a periodicelor (cod CAEN: 2213);
- editarea de fotografii, gravuri, afise, alte tiparituri (cod CAEN: 2215);
- tiparirea ziarelor (cod CAEN: 2221);
- tiparirea de reviste, carti, brosuri etc (cod CAEN: 2222);
- comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie (cod
CAEN: 5247);
- activitati fotografice (cod CAEN: 7481).
6- SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI ,,CLUBUL
ILUSTRATORILOR"
6.1 - Scopul infiintarii si functionarii acestei asociatii este de a promova ilustratorii in spatiul cultural national §i international prin:
- organizarea de expozitii si alte manifestari artistice, precum si
participarea la astfel de evenimente,
- aducerea prin mijloace specifice la cunostinta publicului a lucrarilor
ilustratorilor romani si/sau straini,
- realizarea de proiecte de sustinere si dezvoltare a activitatii ilustratorilor,
in special, dar nu numai, a tinerilor studenti sau absolventi ai facultatilorde specialitate; identificarea si contractarea surselor de finantare interne si/sau internationale a acestor proiecte,
- promovarea ilustratiei de buna calitate,
- stabilirea contactelor intre editori si ilustratori,
- colaborari cu organizatii similare din tara si/sau din strainatate.
ORGANELE DE CONDUCERE §1 ADMINISTRARE ALE ASOCIATIEI
Organele de conducere si administrare ale asociatiei ,,CLUBUL ILUSTRATORILOR" sunt:
• Adunarea Generala
• Consiliul Director.
Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea
asociatilor.
7.3-
Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) infiintarea de filiale;
e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
f) aprobarea/respingerea propunerilor Consiliului Director privind primirea noilor
asociati;
g) excluderea membrilor asociati, ca urmare a neparticiparii acestora la eel putin
doua sedinte consecutive ale organelor de conducere si administrare ale asociatiei
ori a incalcarii grave a dispozitiilor legale, a actului constitutiv si/sau a statutului,
de natura a aduce prejudicii materiale si/sau de imagine asociatiei;
f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
7.4-7.5-7.6.-
Adunarea Generala se intruneste, in sedinta ordinara, in primul trimestru al anului. In situatii urgente, Adunarea Generala se intruneste in sedinte extraordinare. Convocarea Adunarii Generale se face de Presedintele Consiliului Director sau de asociatii reprezentand eel putin 1/3 din numarul total al membrilor, cu eel putin 5 (cinci) zile lucratoare inainte de termenul stabilit, prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptiei. Convocarea va cuprinde mentiuni privind: data, ora si locul desfasurarii sedintei Adunarii Generale precum si ordinea de zi propusa.
7.7-
Adunarea Generala adopta hotarari, in mod valabil, in prezenta a eel putin 1A din asociati, cu votul a eel putin !/2 din membrii prezenti.
7.8-
7.9-
In cazul in care, la prima convocare, Adunarea Generala nu poate adopta valabil hotarari datorita lipsei quorumului prevazut la art. 7.7, se considera convocata o a doua sedinta in ternien de 2 zile lucratoare curgand de la primul termen, sedinta in care hotararile se vor adopta cu votul a eel putin 1/2 din asociatii prezenti. Cu acordul tuturor asociatilor, Adunarea Generala se poate intruni si poate adopta valabil hotarari, fara a mai fi necesara convocarea prealabila.
7.10 - Fiecare asociat are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat si in scris, prin corespondents, prin orice mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptiei pana eel tarziu la data intrunirii Adunarii Generale. Votul poate fi exprimat si prin reprezentant, exclusiv in cazul in care mandatarul este membru al asociatiei si este imputernicit prin procura specials in acest sens.


7.11- Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Asociatul care incalca aceste dispozitii este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

7.12 - Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
7.14-
7.15-
7.16-
7.17-
Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
Mandatul componentilor Consiliului Director este de 3 ani si poate fi reinnoit. Consiliul Director este compus din patru membri si poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a eel mult o patrime din componenta sa. Atributiile Consiliului Director sunt:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) constata incalcarea de catre asociati a dispozitiilor actului constitutiv si ale
statutului si propune excluderea acestora;
e) primeste cererile de aderare ale candidatilor la calitatea de asocial si propune
Adunarii Generale aprobarea sau respingerea acestora;
f) hotaraste asupra schimbarii sediului asociatiei;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea
generals.
7.18 - Nu poate fi membra al Consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
7.19- Membrul Consiliului Director care, intr-o anumita problema supusa solutionarii Consiliului, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Cel care incalca aceste dispozitii este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
7.20 - Deciziile luate de Consiliului Director in limitele legii, ale actului constitutiv si
ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la sedinta Consiliului sau au votat impotriva.
7.21 - Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor
cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta consiliului sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.


7.22 - Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare, lunar, in prima saptamana
a lunii in curs si in sedinte extraordinare, de cate ori este necesar.
7.23 - Consiliul Director este statutar intrunit in prezenta tuturor membrilor acestuia si
adopta valabil decizii cu votul a eel putin 1A din membri.
7.24 - Membrii Consiliul Director aleg, in prima sedinta a consiliului, pe unul dintre ei
in functia de Presedinte.
7.25 - Presedintele asigura punerea in executare a deciziilor Consiliului Director,
convoaca sedintele Consiliului Director, indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
8- MODUL DE DOBANDIRE §1 DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT

Candidatii vor depune cererile de aderare, insotita de fotocopia actului de identitate, la sediul asociatiei, in atentia membrilor Consiliului Director care le vor analiza si vor propune motivat Adunarii Generale ordinare aprobarea sau respingerea acestora.
In cazul in care numarul mare de cereri o va justifica, propunerile Consiliului Director vor fi analizate in cadrul unor sedinte extraordinare ale adunarii, convocata special in acest sens.
8.3 - Ulterior aprobarii cererii de aderare, candidatul va plati taxa de inscriere in
cuantumul stabilit de Adunarea Generala, in eel mult trei zile lucratoare de la comunicarea hotararii. Neplata taxei in termenul aratat atrage revocarea acordului dat pentru aderare.
8.4 - Calitatea de asociat se pierde prin:
- renuntarea voluntara a asociatului, notificata Consiliului Director, in
scris, prin orice mijloc care asigura confirmarea receptiei;
- decesul asociatului;
- excluderea asociatului prin hotararea Adunarii Generale, in cazul
neachitarii cotizatiei anuale in termenul stabilit de adunare, precum si in
celelalte cazuri prevazute de lege sau de prezentul statut.
9 - DREPTURILE §1 OBLIGATIILE ASOCIATILOR
9.1 - Asociatii au urmatoarele drepturi:
- de a lua parte la activitatile asociatiei, desfasurate in vederea atingerii
scopului acesteia,
- de participa la sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
- de a alege membrii Consiliului Director si de a fi alesi in acest consiliu,
- de a beneflcia, in limita posibilitatilor financiare, de suportul asociatiei in
activitatea desfasurata ca ilustratori,
- de a participa la toate evenimentele organizate de asociatie, inclusiv la
expozitiile realizate de aceasta; participarea la fiecare expozitie se va face,
de preferinta, cu lucrari care nu au mai fost expuse anterior;

- de a controla activitatea Consiliului Director.
9.10 - Asociatii au urmatoarele obligatii:
- de a participa la sedintele Adunarii Generale ordinare si extraordinare,

- de a plati cotizatiile anuale, in cunatumul si la termenele stabilite de
Adunarea Generala,
- de a sprijini asociatia in eforturile depuse in vederea organizarii de
evenimente,
de a sprijini asociatia in toate demersurile pentru atingerea scopului
acesteia,7
10.1 - Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
a) - prin hotararea Adunarii Generala, luata cu votul a eel putin 2/3 din numarul
total al asociatilor;
b) - de plin drept:

- cand scopul asociatiei nu mai poate fi realizat, daca in termen de 3 luni de la
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop,
- cand organele de conducere si administrate nu mai pot fi constituite in
conformitate cu prezentul statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 an
de la data la care ar fi trebuit sa se constituie,
- cand numarul asociatilor va fi scazut sub limita minima prevazuta de lege;
c) - prin hotararea instantelor judecatoresti, in cazurile prevazute de lege.
X10.2- In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise, cu titlu gratuit, in conformitate cu dispozitiile legate, catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator cu eel al asociatiei ,,CLUBUL
ILUSTRATORILOR".
10.3 - Lichidarea asociatiei se va face in conformitate cu dispozitiile art. 61-70 din O.G.
nr. 26/2000, astfel cum a fost modificata.
10.4 - Asociatia inceteaza la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Radierea se va face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.